Hoàn cảnh ra đời và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập

Hoàn cảnh ra đời và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập

Bài làm

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử lớn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và truyền từ đời này qua đời khác. Trong bản Người tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến, mở ra một trang sách mới cho đất nước hướng đến Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.  Tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập người đọc sẽ hiểu thêm về những phân tích, lập luận, đưa ra lời lẽ đanh thép của Người.

Năm 1945, Khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh nhân dân cả nước nổi lên phong trào đấu tranh dành quyền độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau thời gian dài miệt mài chiến đấu, tới ngày 19-8-1945 Hà Nội giành chính quyền về tay nhân dân.

unnamed file 59 - Hoàn cảnh ra đời và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập chính tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đứng lên thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đồng bào trong cả nước.

Tuyên ngôn Độc lập trở thành văn kiện có giá trị lịch sử lớn của Việt Nam. Văn kiện tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta và mở ra một trang sử mới cho đất nước hướng đến Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn Độc lập được soạn ra với những lập luận sắc bén, ngắn gọn, súc tích mang đầy tính thuyết phục cao.

Xem thêm:  Suy nghĩ về hai chữ vinh và nhục trong cuộc sống hiện nay

Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh lịch sử hết sức  đặc biệt. Khi nhân dân ta vừa tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, lập nên một nước Việt Nam mới. Tuy nhiên, bối cách lịch sử lúc này hết sức đặc biệt khi bọn đế quốc, thực dân ngày đêm âm mưu chiếm lại nước ta lần nữa.

Chúng nấp sau bóng Đồng Minh vào tước vũ khí quân đội Nhật. Việt Nam đứng ba bề bốn bên bị giặc xâm lăng. Phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp. Phía Bắc chống quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mỹ. Thực dân Pháp lúc này lại trắng trợn tuyên bố: “ Đông Dương là đất bảo hộ của người Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đã đầu hàng, Đông Dương thuộc quyền của người Pháp”.

Với tấm lòng yêu nước bất khuất cùng sức mạnh đoàn kết đấu tranh chống lại kẻ thù, Người đã chọn đọc Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào để động viên khích lệ. Mặt khác, văn kiện này còn khẳng định với thế giới, đặc biệt là với bọn đế quốc, thực dân, Việt Nam là một quốc gia độc lập.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa lịch sử lớn. Văn kiện không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh đoàn kết dân tộc trong thời đại mới mà còn giải quyết thêm một yêu cầu nữa hết sức quan trọng là Dân chủ cho nhân dân.

Xem thêm:  Phân Tích 8 Câu Thơ Đầu Bài Việt Bắc Của Tố Hữu

unnamed file 60 - Hoàn cảnh ra đời và giá trị của bản Tuyên ngôn Độc lập

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã hùng hồn tuyên bố một sự thật lịch sử chưa từng có của Cách mạng Việt Nam: “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”. Như vậy, trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Người không còn nhấn mạnh hai chữ Độc lập, mà nat đã có thêm chữ Tự do. Bản Tuyên ngôn Độc lập mang tư tưởng lớn của thời đại, đáp ứng đúng câu nói “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”.

Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt và mang ý nghĩa lịch suer lớn. Văn kiện phản ánh khát vọng dành độc lập, sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm giành lại tự do cho người dân. Tính đến thời điểm hiện nay, văn kiện vẫn trở thành áng thiên cổ hùng văn mở ra một thời đại mới, thời đại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.